aktualności nauka studia   o Wydziale dokumenty kontakt

Dwa nowe projekty międzynarodowe, współtworzone z udziałem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego.

 

Smart Ecosystem for Learning and Inclusion – SELI ERANet17/ICT-0076. Działanie jest realizowane w ramach ERANet-LAC 3rd Multi-Thematic Joint Call 2017/2018. Całkowita wartość projektu po stronie polskiej to 298 076,48 PLN, natomiast wśród wszystkich zespołów badawczych 1.126.933,00 €. Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2019 – 31.12.2020. Finansowanie SELI jest zapewnione ze źródeł Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W projekcie biorą udział przedstawiciele uczelni z Europy oraz Ameryki Łacińskiej, m.in.:

 

University of Eastern Finland – Finlandia (lider działań: prof. Matti Tedre oraz dr Solomon Sunday Oyelere)
Hacettepe University – Turcja
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas –  Kuba
Universidad del Azuay – Ekwador
Universidad de la República – Urugwaj
Federico Henríquez y Carvajal University – Dominikana
Universidad Galileo, Guatemala – Gwatemala
Universidad Mayor de San Simón – Boliwia
Universidade Presbiteriana Mackenzie – Brazylia
Universidad Tecnológica de Panamá – Panama


Ogólnym celem projektu SELI jest opracowanie i wdrożenie otwartego dostępu do narzędzi i środowisk opartych na technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), w celu zachęcenia do digitalizacji ekosystemu uczenia się poprzez wzmocnienie rozwiązań edukacyjnych (metod szczegółowych), poprawę integracji i dostępności ICT w Unii Europejskiej oraz Ameryce Łacińskiej. Zgodnie z podejściem polegającym na budowaniu trwałego potencjału, szczegółowym celem projektu jest wykorzystanie wiedzy eksperckiej konsorcjum do: (1) określenia wyzwań w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych jako narzędzia uczenia się i integracji społecznej  oraz dydaktycznej; (2) zainicjowania szerokiego dialogu z zainteresowanymi interesariuszami w celu intensywnego włączenia potencjalnych rozwiązań edukacyjnych, technicznych i biznesowych, bazujących na ICT w celu sprostania wyzwaniom współczesności; (3) zrealizowanie transferu wiedzy na temat najlepszych rozwiązań edukacyjnych związanych z ICT pomiędzy partnerami w projekcie oraz otoczeniu edukacyjnym; i wreszcie (4) przeprowadzania badań ilościowych i jakościowych dotyczących procesu uczenia się i nauczania z pedagogiami pracującymi z osobami znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji, a więc ukierunkowanych na grupy takie jak: imigranci, osoby starsze, niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Oczekiwane wyniki obejmują: (a) stworzenie  platformy cyfrowej zapewniającej dostęp do materiałów naukowych, edukacyjnych i multimedialnych wspomagających wspieranie e-dostępności oraz e-integracji, (b) poprawę kompetencji pedagogów  związaną z wykorzystaniem cyfrowego środowiska uczenia się w celu wspierania integracji, samokształcenia, udoskonalania procesów dydaktycznych, c) wygenerowanie katalogu – repozytorium aplikacji multimedialnych oraz wytycznych dotyczących najlepszych praktyk związanych z procesem edukacyjnym w obszarze inkluzji oraz minimalizacji zjawisk niekorzystnych związanych z technologią informacyjno-komunikacyjnych.

 

W skład polskiego zespołu wchodzą: dr inż. Łukasz Tomczyk – koordynator, dr hab. prof. UP Katarzyna Potyrała, dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski.
Projekt Social media and trust building został zaakceptowany do finansowania w ramach grantów standardowych funduszu wyszehradzkiego. Nr projektu ID #/Title: 21830123. Instytucją wiodącą w działaniach jest Západočeská univerzita v Plzni (lider dr Michal Micik z zespołu doc. Ludvika Egera). Partnerzy: Uniwersytet Pedagogiczny – Instytut Nauk o Wychowaniu, Szent István University, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Projekt będzie realizowany w okresie 01.02.2019 – 31.01.2020 W skład polskiego zespołu projektowego wchodzą: dr inż. Łukasz Tomczyk (koordynator ze strony UP INOW), prof. UP Katarzyna Potyrała, dr Anna Mróz.
Projekt Social media and trust building koncentruje się na ukazaniu roli mediów społecznościowych w budowaniu zaufania w społeczeństwie. Celem działań jest analiza naukowa w zakresie problematyki kreowania zaufania poprzez interakcje w mediach społecznościowych. Kolejnym celem grantu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w tematyce rozwoju kapitału społecznego oraz kompetencji cyfrowych, a także niwelowania zjawiska dezinformacji przez ekspertów z krajów wyszehradzkich. Wyniki projektu pomogą pogłębić zrozumienie mechanizmów zachodzących w nowych mediach związanych z rozbudzaniem zaufania w społeczeństwie w krajach grupy V4. Prowadzone badania są okazją do uzyskania odpowiedzi na pytanie w jaki sposób media społecznościowe mogą być wykorzystywane do promowania demokratyzacji i zmniejszania ilości dezinformacji. Projekt wpisuje się w problematykę pedagogiki społecznej, pedagogiki mediów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Działania są również odpowiedzią na rosnącą skalę zjawiska dezinformacji i manipulacji medialnej w społeczeństwie.

 

 


Studenci Uniwersytetu w Hong Kongu

na Wydziale Pedagogicznym w Krakowie

 

W dniach 8 – 9 styczniach 2018 r. na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie gościliśmy 30 studentów Uniwersytetu w Hong Kongu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Wydziałową Komisję ds. Umiędzynarodowienia Badań i Procesu Kształcenia oraz Koło Naukowe Wolontariatu działające przy Instytucie Pracy Socjalnej w Krakowie.

 

Spotkanie 8 stycznia 2018 r. rozpoczęło się prezentacją Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przygotowaną przez studentki z Koła Naukowego Wolontariatu - Marzenę Jawór, Anetę Miśkowiec, Justynę Durnaś, Klaudię Kowalską, Annę Fludzińską, Teresę Rynduch. Następnie studenci z Uniwersytetu w Hong Kongu, krótko zaprezentowali swoją uczelnię.

 

W kolejnej części spotkania odbyły się warsztaty nt. Problemów społeczności romskiej w Polsce, które przygotowała i prowadziła dr Kinga Orzeł-Dereń z Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Następnie studenci wzięli udział w warsztatach nt. Polskie tradycje Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku przygotowanych przez studentki z Koła Naukowego Wolontariatu pod kierunkiem opiekuna - dr Katarzyny Jagielskiej. Studenci z Hong Kongu przygotowali warsztaty nt. Tradycje Chińskiego Nowego Roku w Hong Kongu. W tym dniu w spotkaniu czynny udział brali studenci Instytutu Pracy Socjalnej.

 

W dniu 9 stycznia 2018 r. studenci Uniwersytetu w Hong Kongu spotkali się z Dziekanem Wydziału Pedagogicznego dr. hab. Ireneuszem M. Świtałą, prof. UP. Wzięli również udział w warsztatach nt. Wykorzystanie dramy w edukacji, które przygotowała mgr Kinga Sobieszczańska z Instytutu Nauk o Wychowaniu oraz warsztatach budowania zespołów przeprowadzonych przez  dr Katarzynę Jagielską z Instytutu Pracy Socjalnej i dr Annę Mróz z Instytutu Nauk o Wychowaniu.

 

Spotkanie było interesujące zarówno dla studentów, jak i wykładowców. W czasie spotkania studenci zdobyli nową wiedzę i doświadczenie oraz nawiązali nowe znajomości. 

    

 

 


Ogólnopolskie seminarium naukowe„Komisja Edukacji Narodowej – model szkoły i obywatela. Krakowskie zasoby archiwalne. Stan badań i perspektywy badawcze”.

 

W dniach 17 i 18 maja 2017 odbyło się ogólnopolskie seminarium naukowe „Komisja Edukacji Narodowej – model szkoły i obywatela. Krakowskie zasoby archiwalne. Stan badań i perspektywy badawcze”.  Seminarium zostało zorganizowane przez Katedrę

Historii Oświaty i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  oraz  Instytut Historii Nauki PAN im. L. i A. Birkenmajerów w Warszawie. Główne obrady odbywały się w budynku Wydziału Pedagogicznego. Ważnym elementem obrad było spotkanie w Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki PAU i PAN  w Krakowie, gdzie uczestnikom spotkania zostały zaprezentowane materiały zawarte w zbiorze Éducation Nationale.

 

 

W piątek 28 kwietnia 2017 r. gościem Dziekana Wydziału Pedagogicznego dr. hab. Ireneusza M. Świtały, prof. UP był Prorektor ds. Badań z Uniwersytetu Szawelskiego z Litwy Prof. dr Remigijus Bubnys. Podczas spotkania podjęto dyskusję dotyczącą współpracy międzynarodowej pomiędzy Uniwersytetem Szawelskim oraz Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie. Podpisano również umowę o współpracy pomiędzy Wydziałami Pedagogicznymi obydwu Uniwersytetów.

 

 

W dniu 26 kwietnia 2017 r. Instytut Pracy Socjalnej gościł
Panią dr hab. Adrienne Körmendy, Konsul Generalną Węgier w Krakowie.
Pani Konsul przeprowadziła wykłady o sytuacji społecznej na Węgrzech
dla studentów i pracowników Instytutu.

 

Doktorat honoris causa dla prof. Norberta Pikuły

 

Prof. Norbert G. Pikuła, Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej UP, otrzymał w dniu 28 marca 2017 r. tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Państwowego w Tyraspolu z siedzibą w Kiszyniowie (Mołdawia).

Nadanie tytułu miało miejsce podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu w Tyraspolu, który poprzez przyznanie tytułu doktora honoris causa wyraził uznanie dla osiągnięć naukowych oraz działalności społeczno-edukacyjnej Pana Prof. Norberta G. Pikuły. Podkreślił również jego zaangażowanie i wkład w rozwój współpracy obu uczelni, czego dowodem są konferencje, publikacje, a także wymiana pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów. W wydarzeniu uczestniczył Dziekan Wydziału Pedagogicznego UP prof. Ireneusz Świtała, Radca – minister Ambasady RP w Kiszyniowie Pan Jerzy Stankiewicz oraz pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Państwowego w Kiszyniowie.

 

 

Studentki  Uniwersytetu Burgundzkiego z wizytą
w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego

 

Sprawozdanie Komisji ds Współpracy Międzynarodowej Wydziału Pedagogicznego UP
za rok akademicki 2014/2015

 

Sprawozdanie z pobytu naukowo-studyjnego w Moskwie i w Jarosławlu
delegacji Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego
(6.10 - 11.10.2014 r.)

 

Sprawozdanie z trzeciej edycji polsko-izraelskiego seminarium „Bringing Together”
w dniach 6-12 marca 2014 r

 

Sprawozdanie z pobytu delegacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie
w dniach 14 – 18 X 2013 roku

 

 

Sprawozdanie z pobytu studyjno – naukowego w Kijowie,
delegacji Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

 

 

Informacja o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy
Wydziałem Pedagogicznym UP z Beit Berl College z Izraela

 

 

Informacja o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy
Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
a Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Wileńskiego
(Lithuanian University of Educational Sciences)

 

WEBINARIA POLSKO – LITEWSKIE
WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY UP W KRAKOWIE I WILEŃSKI UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
CYKL SPOTKAŃ ON-LINE 2012/2013

 

Sprawozdanie z wyjazdu Studentów
Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Wydział Edukacji Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego


Strony jednostek wydziału:

Wydział Pedagogiczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kraków 2011 Uniwersytet Pedagogiczny

Dziekanat
tel. (+48 12) 662 61 06
studia stacjonarne tel. 12 662 61 10
studia niestacjonarne tel. 12 662 61 07
e-mail: dziekwp@up.krakow.pl
Poprzednia strona wydziału
Mapa strony